آموزش علوم تجربی
قسمت های ستاره دار حذف می باشد .

هماهنگي و ارتباط :

1-حس بينايي، شنوايي، چشايي و بويايي به كدام قسمت از بدن منتقل شده و سپس به ادراك تبديل مي شود؟ ***

الف) مغز                                      ب) نخاع

ج) گيرنده هاي حسي                  د)پوست بدن

الف اين پيام ها از طريق نخاع به مغز منتقل مي شوند و اگر پاسخي نياز باشد، داده مي شود.
2. كدام يك از موارد زير از بخش هاي اصلي دستگاه عصبي بدن انسان است؟

الف) حسي و حركتي            ب) مركزي و محيطي

ج) حسي محيطي                   د) حركتي و مركزي

2. ب دستگاه عصبي به دو بخش مركزي و محيطي تقسيم مي شود. دستگاه عصبي مركزي شامل مغز و نخاع است و از دو بخش ماده ي خاكستري كه محتوي جسم سلولي نورون ها و ماده ي سفيد كه اجتماع دندريت ها و آكسون هاست، تشكيل شده است. دستگاه عصبي محيطي شامل اعصابي است كه از آكسون ها و دندريت هاي بلند نورن ها تشكيل شده اند و شامل دو بخش اصلي حسي و حركتي است.
3. تعريف هماهنگي كدام است؟
الف) پاسخ به شرايط محيط خارجي بدن

ب) پاسخ به شرايط محيط داخلي بدن
ج) پاسخ به شرايط محيط خارجي و داخلي بدن

د) مجموعه اعمال و رفتار را مي گويند

3. ج– دستگاه عصبي هم به شرايط محيط داخلي و هم به شرايط محيط خارجي بدن پاسخ مي دهد كه به آن هماهنگي گفته مي شود.
4. اعصابي كه از مغز و نخاع منشعب شده و ارتباط آن را با بخش هاي مختلف بدن برقرار مي كند دستگاه عصبي ........نام دارد.

الف) حركتي                      ب) حسي                ج) مركزي                          د) محيطي

4. د دستگاه عصبي محيطي شامل دو بخش حسي و حركتي است كه مغز و نخاع را به قسمت هاي ديگر بدن ارتباط مي دهد.
5. دستگاه عصبي وظيفه ي .........اندام هاي مختلف بدن را به عهده دارد؟
الف) كنترل و ارتباط                   ب) ارتباط و هماهنگي

ج) كنترل، ارتباط و هماهنگي     د) كنترل و هماهنگي

5. ج كنترل، ارتباط و هماهنگي هر سه به عهده ي دستگاه عصبي است .
6. بزرگترين بخش مغز كدام است؟***

الف) مخ        ب) مخچه          ج) بصل النخاع               د) نخاع
6. الف مخ بزرگترين بخش مغز است و توانايي يادگيري، حافظه، ادراك و عملكرد هوشمندانه را دارد.


7. اگر ..........فردي آسيب ببيند فرد هنگام راه رفتن تلوتلو مي خورد و اعمال خود را به طور غيرماهرانه انجام مي دهد؟***

.الف)‌مخچه               ب) ساقه ي مغز

ج) تالاموس            د) هيپوتالاموس

7. الف مخچه در حفظ تعادل بدن نقش اصلي را دارد و آسيب ديدن آن سبب عدم تعادل مي شود
8. نورون ها به چند دسته تقسيم مي شوند؟
الف) 1                ب)2                ج) 3                                 د) 4

8. ج حسي ، حركتي و رابط
9. مسير حركت پيام هاي عصبي در طول نورون كدام است؟
الف) از دندريت به اكسون

ب) از اكسون به جسم سلولي
ج) گاهي از دندريت به اكسون و گاهي برعكس

د) از جسم سلولي به دندريت و اكسون

9. الف جهت حركت پيام عصبي در طول نورون هميشه يك طرفه و از دندريت ( جسم سلولي) به طرف آكسون مي باشد
10.نحوه ي انتقال پيام عصبي از يك نورون به نورون ديگر كدام است؟
الف) اتصال               ب) ترشح ماده ي شيميايي          ج) جهش                   د) انعكاس

10. ب نورون ها به هم متصل نيستند. بلكه فاصله ي بسيار اندكي ميان آنها است كه به آن فضاي سيناپسي گفته مي شود. در اين محل ترشح نوعي ماده ي شيميايي به نام انتقال دهنده ي عصبي، پيام عصبي را از يك نورن به نورن بعدي منتقل مي كند.
11.در عمل انعكاس زانو، وظيفه ي نورون رابط كدام است؟
الف) بازداشتن ماهيچه ي عقب ران از فعاليت

ب) واداشتن ماهيچه ي عقب ران به فعاليت
ج) بازداشتن ماهيچه ي جلوي ران از فعاليت

د) واداشتن ماهيچه ي جلوي ران به فعاليت

11.الف - نورون حسي ماهيچه ي جلوي ران در نخاع دو شاخه شده، يكي نورون حركتي ماهيچه ي جلوي ران را تحريك كرده و در نتيجه فعاليت اين نورون ماهيچه جلوي ران منقبض شده و پا به سرعت بالا مي آيد. شاخه ي دوم نورون حسي مذكور يك نورون رابط را در نخاع تحريك مي كند و اين نورون رابط، نورون حركتي، ماهيچه ي عقب ران را غيرفعال كرده و باعث مي شود زمان بالا آمدن پا ماهيچه ي عقب ران در حال استراحت بوده و از حركت پا به حركت بالا جلوگيري نكند.
12.تغيير رفتار جاندار در برابر محرك را ........مي نامند.
الف) ضد محرك                  ب) پاسخ                ج) واكنش                         د) حواس

12.ب


13.كدام گزينه زير توضيح دهنده ي نقش اكسون است؟(طرح سنجش 82)

الف) پيام ها را فقط دريافت مي كند و رشته طويلي است كه به مغز متصل است
ب) زايده ي طويلي است و انتهاي آن به سلول هاي ماهيچه اي و غدد ترشحي متصل است .
ج) تعداد زيادي زائده هاي كوتاه و منشعب است و به ماهيچه هاي متصل است
د) زايده هاي بلندي است كه هم پيام و هم پاسخ را دريافت مي كند

13.ب انتهاي اكسون، ماهيچه ، غدد و يا سلول عصبي بعدي قرار دارد و باعث انتقال پيام عصبي به آنها مي شود.

14. تنظيم ضربان قلب و حركات تنفسي در چه بخشي صورت مي گيرد؟(خرداد81)***

الف) هيپوتالاموس                   ب) مخ                  ج) مخچه                   د) بصل النخاع

14.د

15. كدام گزينه زير مسؤول هماهنگي كار ماهيچه و حفظ تعادل بدن است؟ (مرداد 81)***

الف) مخچه                ب) ساقه ي مغز                    ج) مخچه                   د) بصل النخاع

15.الف - كسي كه مخچه اش آسيب ديده تعادل نداشته و كارهاي خود را غيرماهرانه انجام مي دهد. مثلاً نمي تواند يك خط مستقيم رسم كند يا با چكش روي ميخي بكوبد.

16. به يك سلول عصبي چه مي گويند؟ (شهريور81)

الف)‌نورون                   ب) دندريت              ج) اكسون                   د) جسم سلولي

16. الف داراي قسمت هاي زير است.

البته ساختمان نورون هاي حسي، حركتي و رابط مقداري با هم اختلاف دارند. مثلاً نورون رابط غلاف ميلين ندارد. يا شكل دندريت نورون حسي با نورون حركتي و رابط فرق مي كند.

17. كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي اعمال انعكاسي نيست؟

الف) غيرارادي است              ب) بسيار سريع است         

ج) با تفكر همراه است               د) براي حفاظت است

17. ج اين اعمال ناخودآگاه و بدون تفكر صورت مي گيرد. به همين دليل خيلي سريع و غير ارادي بوده و اغلب اوقات هدف آن حفاظت از بدن است.

18. اگر شخصي بر اثر ضربه ي مغزي «تمام خاطرات خود را فراموش كند» و يا «حركات تنفسي و ضربان قلب او دچار اختلال شود» در هر مورد به ترتيب كدام قسمت مغز او آسيب ديده است؟ (خرداد 82)***

الف) بصل النخاع مخ        ب) مخ بصل النخاع          

 ج) مخچه نخاع               د) نخاع مخچه

18. ب مخ مركز حافظه و بصل النخاع تنفس و ضربان قلب را تنظيم مي كند

19. كدام قسمت دستگاه عصبي مسؤول حفظ تعادل بدن است؟***

الف) مخ                ب) نخاع                          ج) مخچه                             د) بصل النخاع

19. ج

20. طول اكسون نورون هاي حسي حركتي و رابط به ترتيب از راست به چپ كدام است؟

الف) كوتاه بلند كوتاه يا بلند

ب) كوتاه كوتاه يا بلند بلند
ج) بلند
كوتاه كوتاه بلند

د) كوتاه يا بلند بلند كوتاه

20. الف چون در نورون هاي حسي گرفتن پيام حساسيت بيشتري دارد و در نورون هاي حركتي انتقال سريع آن مهم است.

21. اكسون كدام نورون يا نورون هاي زير به غدد و ماهيچه ها ختم مي شود؟                 

   الف) حركتي حسي               ب) حسي رابط

ج) حركتي                                     د) رابط

21. ج پيام هاي دستگاه عصبي را به ماهيچه ها يا غدد مي رساند

22. كدام يك از موارد زير از اثرات مصرف مواد مخدر نمي باشد؟***

الف) تنظيم ضربان قلب                              ب) افزايش فشار خون

ج) خستگي و درد ماهيچه و مفصل                د) اختلال در گوارش

22. الف

23. مشاهده ي غذا و كم شدن قطر مردمك به ترتيب براي بزاق و مردمك در حكم چه چيزي مي باشند؟

الف) محرك محرك       ب) محرك پاسخ

ج ) پاسخ محرك          د) پاسخ پاسخ

23. ب مشاهده ي غذا محرك غدد بزاق بوده و پاسخ بزاق به اين محرك ترشح بزاق است. نور محرك مردمك و تغيير قطر آن پاسخ مردمك به نور است. در نور كم قطر مردمك زياد (گشاد) و در نور زياد قطر مردمك كم (تنگ) مي شود.

24. كدام يك از موارد زير از كارهاي غده ي فوق كليه در هنگام ديدن خطر نمي باشد؟

الف) افزايش ضربان قلب     ب) كاهش قطر رگ ها

ج) عرق كردن           د) افزايش قند خون

24. ب - در هنگام خطر قطر رگ ها زياد شده تا غذا و اكسيژن بيشتري به بدن رسيده و بدن براي مقابله با خطر آماده شود.

25. پيغام هاي حسي توسط چه چيزي به مغز ميرسد؟                                                                                 

    الف) سرخرگ و سياهرگ         ب) سرخرگ و هورمو

ج)اعصاب و هورمون       د) ماهيچه و سياهرگ

25. ج بعضي هورمون ها مي توانند سبب تحريك سلول هاي عصبي يا ماهيچه اي شوند. بعضي از سلول هاي عصبي مي توانند برخي هورمون ها را نيز توليد كنند.

26. كدام هورمون زير از لوزالمعده ترشح مي شود و اثر آن كدام است؟ (شهريور 82)    

  الف) انسولين افزايش قند خون

ب) انسولين كاهش قند خون
ج) هورمون رشد
افزايش رشد بدن

د) كورتيزول سركوب سيستم ايمني بدن

26. ب انسولين به چند روش قند خون را كاهش مي دهد:
1. با افزايش توليد و تجمع گليكوژن در كبد
2. افزايش جذب گلوكز توسط سلول هاي ماهيچه اي و تبديل آن به گليكوژن

27. كدام يك از غدد زير بعد از بلوغ شروع به فعاليت مي كند؟                                                                          

   الف) فوق كليه                   ب) جنسي

ج) هيپوفيز                           د) تيروئيد

27. ب بعضي از غدد همواره فعاليت مي كنند اما بعضي از غدد مثل غدد جنسي از يك سني به بعد شروع به فعاليت مي كنند.
28.كدام هورمون از غده ي هيپوفيز ترشح مي شود و اختلال در ترشح آن چه عوارضي دارد؟ (مرداد 82)
الف)‌انسولين
اختلال در رشد

ب) هورمون رشد ايجاد بيماري
ج) هورمون رشد
افزايش قند

د) انسولين تحريك ساخت پروتئيني

28. ب هورمون رشد از غده ي هيپوفيز ترشح مي شود كه زيادي ترشح آن قبل از بلوغ باعث رشد بيش از حد شده و فرد غول پيكر مي شود. اگر ترشح آن در زمان رشد خيلي كم باشد، فرد كوتوله مي شود. اگر هورمون رشد بعد از بلوغ زياد ترشح شود فرد از نظر قطري رشد مي كند.( اكرومگالي)
29. سرعت نسبي دستگاه عصبي و دستگاه هورموني به ترتيب از راست به چپ كدام است؟
الف) كم
كم                            ب) كم زياد

ج) زياد زياد                           د) زياد كم

29. د سرعت دستگاه عصبي زياد، دوام آن كم و دقت آن زياد است
سرعت دستگاه هورموني كم، دوام آن زياد و دقت آن كم است

30. كدام گزينه زير جزء فعاليت هاي مشترك هورمون ها نيست ؟( طرح سنجش82)
الف) اثرات خاص روي سلول هاي ويژه به نام اندام هدف مي گذارند

ب) توسط خون به همه بدن مي رسند
ج) به مقدار بسيار كم ساخته مي شوند

د) محل اهدام هدف و توليد هورمون يك جاست

30. د اندام هدف و محل توليد آنها از هم جداست.
31. هورمون ها در كدام يك ازموارد زير با هم تفاوت دارند؟
الف) تركيب شيميايي       ب) محل اندام هدف و محل توليد

ج) ميزان ترشح                 د) چگونگي انتقال

31. الف
32. كدام يك از غدد زير داراي دو بخش درون ريز و برون ريز مي باشد؟
الف) پانكراس                     ب) تيروئيد

ج) فوق كليوي                      د) عرق

32. الف پانكراس يا لوزالمعده داراي دو بخش درون ريز و برون ريز مي باشد. از هورمون هاي بخش درون ريز آن مي توان انسولين را نام برد و از هورمون هاي بخش برون ريز آن مي توان به آنزيم هاي گوارشي مثل بي كربنات اشاره كرد كه چون خاصيت قليايي دارد اسيد معده وارد شده به دوازدهه را خنثي مي كند تا اسيد به ديواره ي دوازدهه آسيب نرساند.


33. كدام يك از غدد زير درون ريز محسوب نمي شوند؟***
 
الف) تيروئيد                   ب) هيپوفيز

ج) بزاق                              د) جنسي

33. بزاق يك غده ي برون ريز است.
34. محل تأثير هورمون چه نام دارد؟
الف) سلول هاي ترشح كننده           ب) سلول هاي هدف

ج) غده                                                د) اندام

34. ب سلول هايي كه تحت تأثير هورمون قرار مي گيرند، سلول هدف ناميده مي شوند.
35. كدام يك از موارد زير از اثرات انسولين نيست؟***
الف ) كاهش قند خون

ب) افزايش جذب گلوكز توسط سلول هاي ماهيچه اي
ج) افزايش توليد و تجمع گليكوژن در كبد

د) تبديل گليكوژن به گلوكز در كبد

35. د انسولين از طريق (ب) و (ج) قند خون(گلوكز خون) را كاهش مي دهد. اما تبديل گليكوژن به گلوكز در كبد تحت تأثير گلوكاگون صورت مي گيرد و باعث افزايش قند خون مي شود، گلوكاگون هم از لوزالمعده (پانكراس) توليد مي شود.
36. دقت هورمون ها و اعصاب به ترتيب از راست به چپ كدام است؟
الف) زياد
زياد                ب) زياد كم

ج) كم زياد                     د) كم كم

36. ج دقت هورمون ها از اعصاب كمتر است.
37. رشد و وادار كردن ساير غدد به ترشح هورمون از اثرات كدام غده ي زير است؟
الف) تيروئيد                          ب) هپيوفيز

ج) غدد جنسي                       د) لوزالمعده

37. ب هيپوفيز داراي سه بخش پيشين‌، پسين و مياني است كه بيشترين هورمون هاي آن از بخش پيشين ترشح مي شوند.
38. غدد درون ريز ترشحات خود را كجا مي ريزند؟
الف) داخل دستگاه گوارش          ب) داخل خون يا دستگاه گوارش

ج) داخل خون                                 د) خارج از بدن

38. ج خون درون بدن محسوب مي شود ولي دستگاه گوارش، درون بدن محسوب نمي شوند.
39. اختلال در ترشح هورمون رشد كدام يك از موارد زير را به دنبال دارد؟
الف) توقف رشد                 ب) افزايش رشد

ج) كاهش رشد                     د) تغييرات رشد

39. د ميزان رشد دچار اختلاف شده و تغيير مي كند. ممكن رشد خيلي كم يا خيلي زياد شود
40. كدام گزينه در مورد اپي نفرين درست است؟
الف) يك هورمون است

ب) يك انتقال دهنده ي عصبي است
ج) نه نقش هورموني دارد و نه نقش انتقال دهنده ي عصبي
د) بعضي جاها نقش هورموني دارد و در برخي موارد نقش انتقال دهنده ي عصبي دارد

40. د اگر از سلول عصبي ترشح شود نقش انتقال دهنده ي عصبي دارد يعني پيام عصبي را از يك نورون به نورون ديگر انتقال مي دهد ولي اگر از غده ي فوق كليوي ترشح شود نقش هورموني دارد و فرد را براي حالت ستيز يا گريز آماده مي كند.

41 - دليل اينكه بايد بين دستگاه هاي مختلف بدن هماهنگي وجود داشته باشد چيست ؟

41- به دلیل اینکه بتوانیم به محرک ها پاسخ دهیم و واکنش های انسان تحت کنترل باشد و تمام قسمت های مختلف بدن بتوانند به خوبی وظایف خود را انجام دهند

42- كار دستگاه عصبي در بدن چيست و به كمك كدام قسمت ها صورت مي گيرد ؟

42- کار کنترل و هماهمگی اعمال سایر دستگاه های بدن را بر عهده دارند و به کمک مغز و نغاع صورت می گیرد .

43- نورون چيست ؟ و چه وظيفه اي دارد ؟

43- سلول عصبی را نورون می گویند و وظیفه انتقال پیام است

44- با رسم شكل ساختمان يك سلول عصبي را نشان دهيد و قسمت هاي مختلف آن را نامگذاري كنيد.

 

45- مسير عبور پيام در سلول هاي عصبي مانند اتوبان يك طرفه است . اين جمله را تفسير كنيد ؟

45- یعنی سلول های عصبی پیام را فقط در یک جهت هدایت می کنند پیام ها از طریق دندریت وارد جسم سلولی می شود و از طریق آکسون از آن خارج می شود .

46- دندريت چيست و چه وظيفه اي دارد ؟

46- تعداد زیادی زایده های منشغب و کوتاه که به جسم سلولی مرتبط هستند و پیام ها از طریق دندریت ها دریافت می شود .

47- منظور از هماهنگي چيست ؟  

47- هماهنگی ، پاسخی در برابر شرایط محیط خارجی و محیط داخلی است .                                                                                                                                  48- دو بخش اصلي دستگاه عصبي را نام ببريد

48-1- دستگاه عصبی مرکزی          2- دستگاه عصبی محیطی

49- دستگاه عصبي مركزي شامل چه قسمت هايي است ؟

49-  الف- دستگاه عصبی مرکزی اجتماعی از نورون ها به صوت مغز و نخاع که مراکز کنترل اعمال ارادی و غیر ارادی بدن هستند .

ب- این دستگاه ، اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و درون بدن را تفسیر می کند و به آن ها پاسخ می دهد .

50- انولع نورون ها را نام برده و ويژگي هاي ساختاري هريك را بنويسيد .

50- 1- نورون حرکتی: دارای دندریت کوتاه و آکسون بلند می باشد

2- نورون حسی : دارای دندریت بلند و آکسون کوتاه می باشد

3- نورون رابط : دارای دندریت کوتاه و آکسون کوتاه یا بلند می باشد .

51- جدول زير را كامل كنيد

نوع نورون

كار

حسي

انتقال پیام عصبی از اندام های حسی و اعضای داخلی بدن به سمت مراکز عصبی

رابط

انتقال پيام عصبي در مراكز عصبي و برقراري ارتباط بين نورون هاي حسي و حركتي

.. حرکتی......

... انتقال پیام عصبی از مراکز عصبی به کلیه ی بخش های عمل کننده ی بدن........

52- منظور از عمل انعكاسي چيست ؟ مثال بزنيد

52- گاهی اوقات کار هایی را به صورت غیر ارادی ، بسیار سریع ، بدون تفکر و اغلب به عنوان حفاظت از خود انجام می دهید که آنها را اعمال انعکاسی می گویند . مثلا در اثر برخورد دستتان با یک جسم داغ ، دست خود را سریع به عقب می کشید .

53 - كار غده هاي فوق كليوي چيست ؟

53- تنظیم وضعیت عمومی بدن برای مقابله با شرایط دشوار جسمی و روحی .

54- كار غده ي تيروئيد چيست ؟

54- تنظیم سوخت و ساز مواد در سلول ها .

55- كار غده هاي جنسي چيست ؟

55- تنظیم فغالیت های تولید مثلی و بروز صفات ثانویه جنسی

56 - كدام يك از هورمون ها باعث كاهش قند خون و كدام باعث افزايش قند خون مي شوند.

56- هورمون انسولین که از لوزالمعده ترشح می شود باعث کاهش قند خون و هورمون هایی که از لوزالمعده ، هیپوفیز و فوق کلیه ترشح می شود باعث افزایش قند خون می شود .

57- دو ويژگي مشترك هورمون ها را بنويسيد .

57- 1- مقدار ترشح هورمون همواره باید به اندازه مشخصی باشد

2- هورمون ها توسط خون به همه جای بدن می رسند  .

58 - اثر هورمون غده ي فوق كليوي در هنگام خطر بر روي قلب ، رگهاي خوني ، پوست وكبد را بنويسيد .

58- هورمون عواطف در قلب باعث افزایش ضربان ها ، در رگ ها باعث باز شدن آن ، در پوست باعث عرق کردن و در کبد باعث افزایش قند خون می شود .

59- چرا با وجود دستگاه عصبي به دستگاه هورموني نيز نياز داريم ؟

59- چون تنظیم همه ی کار های بدن با دستگاه عصبی ممکن نیست به خصوص در کار های غیر ارادی و همیشگی که باید دائما تحت کنترل باشند

60- چه شباهتي بين كار دستگاه عصبي با دستگاه هورموني وجود دارد ؟

60- چون هر دوی این دستگاه ها نقش تنظیم کنندگی در روی اندام های مختلف  بدن دارند .

61- هورمونها در بدن توسط چه ماده اي به تمام نقاط بدن مي رسند ؟

61- خون

62- هورمون چيست ؟

62- موادی هستند که از غده های داخلی بدن ترشح می شوند و توسط خون جابه جا شده و اثر کنترل کنندگی بر اندام هدف دارند .

63- به نظر شما در هنگام آماده شدن براي دفاع از خود و فرار از خطر كدام يك از غدد بدن فعاليت بيش تري دارند ، توضيح دهيد ؟

63- غدد فوق کلیوی ، این غده ها با ترشح هورمونی باعث می شوند که ضربان قلب افزایش یابد و ماهیچه ها آماده ی واکنش باشند و خون با سرعت بیش تری در رگ ها جریان یابد

64 – محمود علي رغم غذا خوردن به مقدار كافي هميشه لاغر و رنگ پريده است . به نظر شما اگر مسعود داراي انگل و بيمري گوارشي نباشد چه عاملي باعث ايجاد لاغري در وي شده است ؟

64- ممکن است غده تیروئید محمود پر کار باشد بنابراین هورمون زیادی ترشح نموده و باعث می شود غذاها به مقدار زیاد در بدنش بسوزد و حالت لاغری داشته باشد .

65  - محل و كار غده هيپوفيز را بيان كنيد ؟

65-در زیرمغز قرار دارد و غده ی هیپوفیز هورمون هایی ترشح می کند که دو وظیفه ی اصلی آن ها عبارتند از : 1- تنظیم رشد       2- وادار کردن سایر غده ها به ترشح هورمون ها

66- سرعت فعاليت دستگاه عصبي بيش تر است يا دستگاه هورموني ؟

66- دستگاه عصبی

67 - از مقايسه بين دستگاه عصبي و هورموني به چه نكاتي مي رسيم آنها را بيان كنيد .

67- هر دو نقش تنظیم کنندگی دارند اما سرعت فعالیت دستگاه عصبی از دستگاه هورمونی بیش تر است . دقت فعالیت هر دو دستگاه خیلی زیاد است ، ولی مدت اثر تنظیم کنندگی دستگاه هورمونی از دستگاه عصبی بیش تر است

 

 


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ساعت 6:45  توسط عبدالرزاق اسدی | 
 

1- منظومه شمسي چيست ؟

1- به خورشید و همه اجزایی که به دور خورشید می چرخند منظومه شمسی می گویند .             

2- دو گروه سيارات منظومه شمسي را نام ببريد .

2   - 1- سیارات زمین مانند ( سیارات داخلی )      2 سیارات مشتری مانند ( سیارات خارجی ) 

3- چگونگي به وجود آمدن منظومه شمسي و سيارات منظومه شمسي را توضيح دهيد .

3- حدود 10 میلیارد سال پیش در قسمتی از فضا یک توده ی عظیم ابر مانند به وجود آمد که 80 درصد آن هیدروژن ، 15 درصد آن هلیم و 5 درصد بقیه بیش تر شامل گاز هایی مانند اکسیژن ، نیتروژن ، کربن و مواد سنگین تری مانند سیلیسیم ، آهن ، منیزیم و کلسیم بود . این توده عظیم حدود پنج میلیلرد سال پیش تحت تاثیر نیروی گرانش شروع به متراکم شدن و چرخیدن کرد و پس از مدتی به شکل دو بشقاب که از لبه ها روی هم قرار گرفته  باشند در آمد . پس از مدتی بیش تر گازها در وسط این شکل جای گرفتند و خورشید را تشکیل دادند و مواد سنگین تر ، سیاراتی چون ، عطارد ، زهره ، زمین و مریخ را به وجود آوردند بقیه مواد سیارات دیگر یعنی مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون را بوجو آوردند                                                                                                                

4- تفاوت هاي بين سيارات زمين مانند ( داخلي ) و مشتري مانند ( خارجي ) را بنويسيد . ( 4 مورد )

4-1- حجم سیارات خارجی نسبت به سیارات داخلی زیاد است 2- سیارات داخلی بیش تر از جنس سنگ و فلز ساخته شده اند ولی سیارات خارجی بیش تر به حالت مایع و گازند 3- سیارات داخلی به سرعت به دور خورشید  می چرخند ولی سیارات خارجی با سرعت کمتری به دور خورشید می چرخند 4- سیارات خارجی دارای چگالی کم ( جرم یک سانتی متر مکعب یا  جرم حجمی) ولی سیارات داخلی دارای چگالی زیاد می باشند . 5-سیارات خارجی به سرعت به دور خود می چرخند ولی سیارات داخلی با سرعت کمتری به دور خود می چرخند    .                                                                 

5- مي دانيم كه خورشيد ، ستاره اي است كه 73 درصد حجم آن را هيدروژن و 25 درصد را هليوم تشكيل داده است . حالا به سؤالات زير در مورد خورشيد پاسخ دهيد :

الف- قطر خورشيد بيش تر است يا قطر زمين ؟                  ب- لكه خورشيدي را توضيح دهيد ؟

ج- منشأ گرماي خورشيد چيست ؟                       د- چه زماني  مي توان اتمسفر خورشيد را مشاهده كرد ؟

5--الف-   خورشید( 4/1 میلیون کیلومتر )  ، قطر خورشید 110 برابر قطر زمین است             ب- در سطح خورشید ، قسمت های سردتری وجود دارند که تیره رنگمد و به لکه های خورشیدی معروفند .                                    ج- منشأ گرمای خورشید واکنش های هسته ای است در این واکنش هیدروژن به هلیم تبدیل می شود و گرمای فراوانی را حاصل می آورد      گرمای فراوان 4H - - - > 1He+   ( منشأ نور خورشید داغ بودن گازهای تشکیل دهنده خورشید می باشد که به حالت درخشان در آمده اند. )                               د- در هنگام خورشید گرفتگی کامل ( کسوف ) می توان اتمسفر خورشید را مشاهده کرد .               

6- خصوصيت سيارك ها را بيان كنيد .  .

6- اندازه سیارک ها از یک متر تا چندین کیلومتر تغییر می کند ، سیارک ها بیش تر از جنس آهکی یا سیلیکاتی هستند .                                                                                                                          

7- خصو صيات دنباله دار ها را بيان كنيد

7- دنباله دار ها از جنس غبار و یخ اند و تا حدودی به گلوله های برف آلود شباهت دارند . بیش تر دنباله دار ها را باید با تلسکوپ ببینیم . وقتی  به خورشید نزدیک می شوند یخ آنها بخار می شود ( تصعید می شوند ) و دم درازی را به طول هزار ها کیلومتر می سازند . دم همیشه در جهت مخالف خورشید قرار می گیرد .                                                                                                                      

8- شهاب چيست ؟

8 - قطعه سنگ های بزرگ آسمانی ، هنگام ورود به اتمسفر براثر اصطکاک با هوا ، داغ و تبخیر می شوند و سر انجام می سوزند و نوری ایجاد می کنند که از زمین قابل مشاهده است . به این نور ها شهاب می گویند .                                                                                                                                     

9- شهاب سنگ چيست ؟

9  - قطعه سنگی بزرگ که از اتمسفر می گذرند و روی زمین می افتند شهاب سنگ می گویند

10- عوامل موثر بر نور يك ستاره را نام ببريد

. 10- 1- فاصله ستاره                     2- اندازه ستاره                                                                                                        

 

11 - منظور از اينكه مي گوييم ستاره اي پر نور تر از ستاره ديگر است چيست ؟

11- یعنی اینکه ستاره پر نورتر یا بزرگتر است یا فاصله کمتری نسبت به زمین دارد

12- ستاره ها در مقابل تلسكوپ ها ي قوي به چه رنگ هايي ديده مي شود

12- آبی مایل به سفید ، سبز کم رنگ ، زرد یا نارنجی مایل به قرمز                                                     

 

13- اختر شناسان چگونه مقدار دماي سطحي هر ستاره را تعيين مي كنند ؟ مثال بزنيد

13- از روی رنگ هر ستاره ستاره زرد رنگی مانند خورشید ، دمای سطحی آن را در حدود 6000 درجه می باشد ، ستره قرمز سردتر است ( 3000 درجه ) . در عوض ستاره های آبی بسیار داغند و دمای سطحی آنها به 20 تا 35 هزاز درجه می رسد                                                                              

. 14- طيف نگار چيست ؟

14- دستگاهی است که نور ستاره را تجزیه می کند و اطلاعاتی درباره ترکیب آن در اختیار ما می گذارد .  

15- نوار هاي تيره موجود در طيف ستاره ها نشان دهنده ي چيست ؟

15- وجود این نوارها نشان می دهد که بعضی از طول موج ها ی نور محو شده یا آن که توسط گاز های موجود در اتمسفر ستاره جذب شده اند                                                                                                  

16- صورت فلكي چيست ؟

17- شکل های خیالی که قدما برای مجموعه ی ستارگان نزدیک به هم در نظر می گرفتند صورت فلکی می گفتند .                                                                                                                                          

18- معروفترين صورت فلكي چيست ؟

18- دب اکبر                                                                                                                                               

19- فرق ستاره با سياره را بنويسيد ( 2 مورد )

19- ستاره از خود نور می دهد ولی سیاره نوری ندارد ستاره در جای خود ثابت است ولی سیاره حرکت می کند                                                                                                                                            

20- من چيستم ؟(( از اجزاي منظومه شمسي هستم كه به دور سيارات مي چرخيم . مواد سازنده ما مانند مواد سازنده ي زمين و سياره هاست ))

20- قمر ها                                                                                                                                             

21  - من چيستم (( از اجزاي منظومه شمسي هستم كه بيش تر در بين مدار هاي مريخ و مشتري به دور خورشيد مي گردم ))

21 سیارک

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 22:27  توسط عبدالرزاق اسدی | 
 

1- موارد استفاده فسیل شناسان از فسیل ها را نام ببرید ؟

1 - 1- برای تعیین نحوه ی تکامل جانداران      2- تشخیص آب و هوای گذشته  3- نوع تحولات یک منطقه

2- دلايل وگنر براي جابه جايي قاره را نام ببريد ؟ ( سه مورد )        

  2 - فسیل یک نوع گیاه فقط در نواحی خاصی یافت شده است 2- تشابه برخی از ستگ های قاره ها با هم 3- تشابه شکل کناره های دو قاره با هم                                                                                                                                                                                

 3- نظريه زمين ساخت ورقه اي را توضيح دهيد . 

    3- بر اساس این نظریه ، سنک کره زمین یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه های کوچک و بزرگ تشکیل شده است . برخی از این ورقه ها در زیر اقیانوس ها واقع اند ، برخی درزیر قاره ها و پاره ای هم ، قسمت هایی از هر دو را در بر می گیرد                                                                                                                                                                                                                

4- به نظر شما دما در همه قسمت هاي زيرين سنگ كره يكسان است ؟ پاسخ خود را توضيح دهيد ؟

4 - خیر قسمت های زیرین دمای بیش تری و قسمت های رویی دمای کمتری دارند  .                                        

5-علت احتمالي حركت سنگ كره را توضيح دهيد .            

  5 - اختلاف دمای سنک کره ، باعث می شود که قسمت های زیرین آن چگالی کم تری نسبت به قسمت های رویی داشته باشند . اختلاف چگالی در قسمت های خمیری گوشته سبب برقراری جریان همرفتی بسیار کندی می شود یعنی مواد سازنده نرم کره به آرامی بالا می آیند ، سپس به طرفین و سر انجام به سمت پایین کشیده می شوند . وقتی در نرم کره چنین جریانی به وجود آید ، ورقه های سنگ کره روی آن می خزند و همراه آن جابه جا می شوند .                                                                                                                                                 

6- ورق ها به سه شكل مختلف مي توانند نسبت به هم جا به جا شوند. آن ها را نام ببريد .

  6-1-  ورقه های دور شونده 2- ورقه های نزدیک شونده  3-1- ورقه هایی که در کنار هم می لغزند             

  7- پديده هاي حاصل از دور شدن ورقه ها را نام ببريد.

    7- زلزله 2- آتشفشان 3- چین خوردگی 4- به وجود آمدن کوه های میان اقیانوسی 5- بوجود آمدن گودال های اقیانوسی                                                                                                                                                                                                                       

 8- الف- چگونگي دور شدن تدريجي دو ورقه از يكديگر را توضيح دهيد

   8 - الف- در محل ورقهای دور شونده ( اقیانوس ها ) ، مواد مذاب از شکاف موجود در بین دو ورقه خارج شده و در همان جا سخت می شود و پوسته ی جدیدی را بوجو می آورند . از این رو هر ساله چند سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود .                                                                                                                                                                                                

ب- پديده هاي حاصل از دور شدن ورقه ها را نام ببريد

. ب- خروج مواد مذاب از این مناطق باعث بوجود آمدن رشته کوه های میان اقیانوسی می شود .                                                                                                                        

9- چرا پديده هاي حاصل از ورقه هاي نزديك شونده به صورت هاي مختلف ديده مي شوند ؟

  9- زیرا ورقه های نزدیک شونده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلفی دارند .                                                                                    

10- چگونگي برخورد ورقه اقيانوسي با ورقه قاره اي را توضيح دهيد.   

     10 - در این محل ها ورقه های اقیانوسی به علت سنگینی به زیر ورقه ی قاره ای کشیده می شود و با خم شدن لبه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به موازات قاره در داخل اقیانوس به وجود می آید .                                                                                                          

11- پديده هاي حاصل از برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه قاره اي را توضيح دهيد

11- برخورد این دو ورقه سبب به وجود آمدن کوه های آتشفشانی بر روی قاره ها می شود .                                   

12- پديده حاصل از برخورد دو ورقه  اقيانوسي چيست ؟ چگونگي آن را توضيح دهيد ؟     

12- جزایر قوسی - در اثر برخورد این دو ورقه ، یکی از ورقه ها به زیر دیگری فرو می رود و با خم شدن لبه ی ورقه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید ورقه های فرو رانده شده ذوب می شود و مواد مذاب حاصل ازآن از بستر دریا خارج می گردد . با ادامه این فعالیت این آتشفشان ها جزایری سر از آب بیرون می آورند که به مجموعه ی آنها جزایر قوسی گفته می شود .                                                                                                                                     

 13- برخورد دو ورقه ي قاره اي به يكديگر ، موجب تشكيل كدام پديده ها مي شود . 

   13- ایجاد کوه . زلزله های شدید                                                                                                                                                                               

14- جزاير قوسي را تعريف كنيد. ؟ 

 14 - مجموعه جزایری که در اثر برخورد دو ورقه اقیانوسی به یکدیگر تشکیل می شوند .                                                                                                                                                                 

 15- پديده حاصل از ورقه هايي كه در كنار هم مي لغزند چيست ؟ 

     15- زلزله های شدید                                                                                                                                                                                                                              

 16- نظريه وگنر را براي جابه جايي قاره ها را توضيح دهيد .

 16- وگنر معتقد بود که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل بوده و خشکی یک تکه ای را می ساختنه اند . این خشکی عظیم رفته رفته به دو خشکی بزرگ تقسیم شده و پس از میلیون ها سال هر یک از دو خشکی ، قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را به وجود آوردند                                                                                     

 17- چرا هر ساله چند سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود ؟ 

    17- زیرا در محل ورقه های دور شونده ( اقیانوس ها ) ، مواد مذاب از شکاف موجود در بین دو ورقه خارج شده و در همان جا سخت می شوند و پوسته جدیدی را بوجود می آورند                                                                                                                                      

 18- علت تشكيل گودال هاي عميق اقيانوسي چيست ؟    

 18 - بر اثر برخورد دو ورقه اقیانوسی یا یک ورقه اقیانوسی با یک ورقه قاره ای یکی از ورقه ها به زیر دیگری فرو رفته و با خم شدن لبه ی ورقه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید .                                                                                                                              

  19- شكل هاي الف و ب محل بوجود آمدن تعداد زيادي از آتشفشان ها ي فعال كره زمين را نشان مي دهد . با  توجه به شكل ها به سؤالات زير پاسخ دهيد .

الف- چگونگي به وجود آمدن آتشفشان ها در اين دو منطقه را توضيح دهيد.   

  44- الف )در شکل( الف) که محل برخورد ورقه اقیانوسی با ورقه ی قاره ای را نشان می دهد ورقه اقیانوسی به علت سنگینی به زیر ورقه های قاره ای کشیده می شود و باعث به وجود آمدن گودال عمیق اقیانوسی می شود . ورقه ی اقیانوسی به همراه خود مقداری از رسوبات دریایی را به پایین می کشاند وقتی این مواد به عمق حدود 100 کیلومتری می رسند ذوب می شوند و از شکاف ورقه ی قاره ای خود را به بالا می کشانند و کوه های آتشفشانی را بوجود می آورند .   در شکل( ب) که محل برخورد دو ورقه اقیانوسی با یکدیگر را نشان می دهد یکی از ورقه ها به زیر دیگری فرو می رود و با خم شدن لبه ی ورقه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید . ورقه های فرو رانده شده ذوب می شود و مواد مذاب حاصل از آن ، از بستر دریا خارج می گردد و کوه های آتشفشانی را به وجود می آورد                                                                                       

  ب- آتشفشان هاي اين دو منطقه چه تفاوتي با هم دارند ؟    

         ب) در شکل( الف) جزایر قوسی تشکیل می شوند که مجموعه ی چند جزیره آتشفشانی است ولی در شکل ( ب) کوه های آتشفشانی تشکیل می شوند                                                                                                                                                                                                 

  پ- در اين دو منطقه علاوه بر آتشفشان ، چه پديده هاي ديگر زمين شناسي اتفاق مي افتد ؟

  ج) در اطراف این گودال های عمیق ، زلزله های شدید به وقوع می پیوندد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 22:23  توسط عبدالرزاق اسدی | 
 

1- دانشمندان شواهد لازم براي مطالعه ي تاريخچه زمين را چگونه به دست مي آورند؟

1- بیش تر شواهد را از لایه های رسوبی و فسیل های درون آنها به دست می آید

2- به نظر شما آيا در لايه هاي ستگ هاي  رسوبي ، هميشه لايه هاي زيرين قديمي تر از لايه هاي بالايي هستند ؟

2- خیر ، در صورتی که سنگ ها چین خورده یا فرسوده  باشند نمی توانیم این اصل را درست بدانیم

3- در مطالعه تاريخچه زمين سنگ هاي  رسوبي بهتر از اقسام سنگ هاي هستند . دلايل آن را بنويسيد .

3-1- در سنگهای رسوبی ، امکان تشکیل فسیل و حفظ آن زیاد است 2- لایه لایه بودنسنگ های رسوبی ، حاکی از عوض نشدن شرایط رسوبگذاری است . 3- نوع سنگ های رسوبی می توانند نشان دهنده ی محیط رسوبی باشند . 4- سنگ های آذرین ، به علت وجود فشار زیاد اولیه ، آثار حیاتی را می سوزانند 5- سنگ های دگرگون شده ،فشار و گرمای زیادی را تحمل کرده اند و معمولا فاقد فسیل اند .

4- فسيل چيست ؟

4 - آثار به جا مانده از جانوران قدیمی که معمولا در سنگ های رسوبی یافت می شوند فسیل نام دارد

5- به طور ساده ترتيب تكامل جانوران از ساده به پيچيده را بيان كنيد .

5-ترتیب پیدایش جانوران بی مهره مهره داران ساده ، خونسرد و سپس مهره داران خونگرم یعنی پرندگان و پستانداران است.

6- به طور ساده ترتيب تكامل گياهان از ساده به پيچيده را بيان كنيد .

6- گیاهان در سر آغاز پالئوزوئیک محدود به جلبک های دریایی بودند و در اواخر این دوره سرخس ها و انواع مشابه بوجود آمدند . پیدایش گیاهان گلدار ، که انواعی کاملتر و پیچیده تر از اقسام بی گل و هاگدار است تا دوران سنوزوئیک به درازا کشید .

7  - فرضيه لامارك در مورد چگونگي بروز تغيير در ميان جانداران را توضيح دهيد .

7- لامارک استعمال یا عدم استعمال اندام ها را عامل بروز تغییر می دانست و عقیده داشت که وقتی اندامی زیاد بکار برده شود قوی خواهد شد و بر عکس اندامی که کار نکند رشد چندانی نخواهد داشت . به عقیده لامارک صفاتی که به این ترتیب کسب می شوند قابل به ارث رسیدن نیز خواند بود ( صفات اکتسابی ارثی می شوند )

8  فرضيه انتخاب طبيعي را با ذكر يك مثال توضيح دهيد

8- انتخاب طبیعی به این معنی است که طبیعت در هر محیط ، افراد سازگار تر را انتخاب می کند و آنهایی را که برای زیستن در محیط مناسب نیستند از میان می برد . مثلا بعضی از ماهی ها در سال حدود 9 میلیون تخم تولید می کنند ولی بیشتر آنها در اثر عواملی مانند سیلاب ، طعمه شدن توسط دیگر جانداران و.... از بین می روند  .

9- فكر انتخاب طبيعي چگونه در ذهن داروين ريشه گرفت ؟

9- داروین مشاهده کرد که تعداد اولاد جانداران همیشه بیش تر از تعداد والدین است با وجود این ، جمغیت انواع به خصوصی همواره ثابت می ماند

10- پديده ي جهش چيست ؟

10 - به صفاتی که به طور ناگهانی در یک فرد ظاهر می شود و قابل به ارثی شدن هم هستند جهش گفته می شود .

11- چگونگي ارائه ي نظريه ي جهش توسط دووريس را توضيح دهيد .

12  - دووریس مطالعاتی بر روی یک نوع گیاه وحشی انجام داد . وی مشاهده کرد که در مزرعه پر از آن گیاهان ، بعضی نمونه ها هم یافت می شوند که کاملا بلند تر از بقیه اند و در نسل های بعدی هم گیاهان بلند قدی را بوجود می آورند .

13- عامل ايجاد كننده ي صفات ثانويه از نظر دووريس چيست ؟

13 - جهش                                                                                                                                                                    

14- صفات ارثي چگونه از والدين به فرزندان منتقل مي شود ؟

14- از طریق کروموزوم های درون هسته

15- ماده ي اصلي سازنده كروموزوم ها چيست ؟

15- مولکول های DNA هستند که در سلولهای همه جانداران وجود دارد

16- عواملي كه سبب بروز تغيير در ساختمان مولكول DNA (جهش) مي شوند را نام ببريد ؟

16- 1- مواد رادیو اکتیو      2- بعضی مواد شیمیایی و دارویی    3-  کافئین موجود در چای و قهوه  4- اشعه ایکس  5- گاز خردل  6- مشروبات الکلی ( نظریه هست )

17- شباهت جانوران مختلف در كدام مرحله از زندگي به همديگر بيش تر است ؟

در دوران جنيني

18- وجود شباهت در بين جانداران مختلف چه چيزي را نشان مي دهد ؟

18- وجود شباهت حاکی از وابسته بودن جانداران به یکدیگر است

19- از مطالعه ي شباهت هاي گروه هاي جانداران به چه نكاتي پي مي بريم ؟

19 1- جانداران از اجداد قدیمی و مشترک به وجود آمده اند  2- تغییرات در جمعت ها ، پدید می آید 3- زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده تحول یافته است .

20- علت اينكه تغييرات در جمعيت جانداران به وجود مي آيد نه در افراد ، چيست ؟

20- زیرا یک فرد پس از مدت کوتاهی می میرد اما نسل و جمعیت باقی می ماند

21- مكان هاي مناسب براي فسيل شدن كدامند ؟

22- محیط های رسوبی مانند دریاها و دریاچه ها

23- چرا محيط هاي رسوبي نسبت به ساير مناطق براي فسيل شدن مناسب ترند ؟ دو دليل بياوريد ؟

24-1-  زیرا در این مناطق رسوبگذاری شدید است و بقای جانداران به وسیله رسوبات بهتر مدفون و دفن می شوند 2- مناطق رسوبی به علت شرایط مناسب حیات ، جانداران متنوعی دارند که تعدادشان نیز زیاد است در نتیجه امکان فسیل شدن هم بیش تر است .

25- چرا تعداد فسيل ها در خشكي ها نسبت به دريا ها بسيار ناچيز است ؟

25- زیرا در خشکی ها عواملی مانند یخچال ها ، غار ها ، طوفان ها ی شن و ماسه ، شیره های گیاهی ، مواد نفتی و خاکستر های آتشفشانی ، شرایطی را بوجود می آورند که جانوران یا گیاهان قبل از فساد و تجزیه ، همه یا قسمتی از اجساد آن ها سالم بماند .

26- نام نظريه تكامل مربوط به هر يك از زيست شناسان زير را مشخص كنيد.                                                              

 الف لامارك                      ب- داروين                     ج- دووريس

26- الف- استعمال یا عدم استعمال      ب- انتخاب طبیعی      ج- جهش

27- منظور از تفاوت هاي فردي بين افراد يك نوع چيست ؟ مثال بزنيد .

27- یعنی افراد این نوع از لحاظ سازش با محیط، مشابه نیستند مثلا بعضی سریع تر می دوند .

28- در يك محيط طبيعي چه افرادي از شانس بيش تري براي زنده ماندن برخورد دارند ؟

28- افرادی که سازش بیشتری با محیط دارند .

 

29--(( شته هاي سبز رنگ وقتي بر روي برگ گياهان قرار مي گيرند از چشم دشمنان دور مي مانند ))

الف- اين عبارت كدام نظريه مربوط به تغيير گونه ها  را تأ ييد مي كند ؟  

انتخاب طبيعي

   ب- كدام دانشمند اين نظريه را مطرح كرد ؟

داروين

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 22:20  توسط عبدالرزاق اسدی | 

فصل یک

1- نظریه دالتون و دموکریت را نسبت به هم بررسی کنید ؟

 دموکریت گفت : اتم کوچکترین ذره ی تشکیل دهنده ی هر ماده است و اتم های مواد مختلف شکل های متفاوتی دارند ، اما دالتون می گفت : اتم کوچکترین ذره مواد است و هر ماده اتم مخصوص به خود ندارند ،همه ی اتم ها کروی اند که فقط در جرم و حجم با هم تفاوت دارد.

2- نظریه تامسون را نسبت به اتم را بنویسید ؟

تامسون گفت : اتم کروی شکل است ، اما توپر و سفت نیست.

3- منظور از مدل اتمی کیک کشمشی چیست ؟

این مدل می گوید : یک اتم همانند یک کیک کشمشی است که در آن اتم همانند کیکی است و دارای بار مثبت می باشد و درون آن الکترون های دارای بار منفی همانند کشمش ها پخش شده اند.

4- نظر رادرفورد را در مورد ساختار اتم بیان کنید ؟

هسته در مرکز اتم قرار دارد و درون هسته ذره های بار مثبت به نام پروتون وجود دارد ، فضای اطراف هسته دارای ذره های بار منفی به نام الکترون است . ( اتم دو قسمتی است )

5- نتایجی را که رادرفورد از تحقیقات خود بدست آورد بنویسید ؟

1- اتم دارای یک هسته ی بسیار کوچک هستند 2- بیشترین جرم اتم در هسته ی اتم است 3- در هسته اتم ذرات پروتون با بار الکتریکی مثبت وجود دارد .

4- هسته اتم به وسیله الکترون  ها محاصره شده است .

6- نظریه بور را در مورد ساختار اتم توضیح دهید ؟

او معتقد بود : اتم همانند منظومه شمسی است که هسته ی اتم مثل خورشید در وسط قرار گرفته است و الکترون همانند سیارات هستند که در مدار های خاصی به دور هسته می چرخند .

7- علت رد نظریه رادرفورد توسط بور چه بود ؟

در نظریه رادرفورد گفته شده بود الکترون ها هسته را محاصره کرده اند و همانگونه که می دانید به علت نیروی جاذبه بار های منفی بر روی بار های مثبت سقوط کند . به همین دلیل بور نظریه منظومه شمسی را داد و با این گفته نظریه رادرفورد رد شد .

8- خصوصیات ذره نوترون را بنویسید .

1- بدون بار الکتریکی است 2- جایگاه آن درون هسته ی اتم  است . 3- جرم حدود 1840 برابر الکترون است .( تقریبا برابر با پروتون)

9- کدام دانشمند ذره نوترون را کشف کرد ؟ چادویک

10- نیروی قوی هسته ای چیست ؟

یک نیروی جاذبه بسیار قوی است که درون هسته ی اتم مانع متلاشی شدن هسته می شود.

11-عدد اتمی چیست ؟

به مجموع پروتون های درون هسته ی یک اتم عدد اتمی می گویند .

مثال : در هسته ی هر اتم کربن 6 عدد پروتون وجود دارد ، پس عدد اتمی آن 6 است.

12- عدد جرمی چیست ؟

به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های درون هر اتم را عدد جرمی می گویند.

مثال : درون هسته اتم هلیم 2 پروتون و2 نوترون وجود دارد و پس عدد جرمی آن 4 است .  

13- ساده ترین عنصر طبیعت چیست ؟

 هیدروژن ، چون دارای یک پروتون و یک الکترون است .

14- منظور از نماد شیمیایی چیست ؟عبارت است از یک یا دو حرف از نام لاتین یک عنصر که به جای نام نوشته می شود بدین صورت که حرف اول با حروف بزرگ و حرف دوم با حروف کوچک می باشد .

  ۱۵- نحوه نمایش عدد اتمی و عدد جرمی به چه صورت است ؟

این دو عدد در سمت چپ نماد شیمیایی نوشته می شود بدین صورت که عدد جرمی در قسمت بالا و عدد اتمی در قسمت پایین نوشته می شود .

16- ایزوتوپ ( هم مکان ) چیست ؟

اتم هایی که عدد اتمی یکسان دارند اما عدد جرمی آنها با هم متفاوت است . ( در واقع ایزوتوپ ها  در تعداد نوترون ها با هم تفاوت دارند).

 

 

فصل دوم

 

1- فرمول شیمیایی چیست ؟

از کنار هم قرار دادن نماد شیمیایی عناصر ، عبارتی بدست می آید که به آن فرمول شیمیایی می گویند .

2- دو نتیجه ای که از فرمول های شیمیایی می گیریم چیست ؟

1- نتیجه می گیریم که مولکول آن از چه عناصری ساخته شده است.

2- نتیجه می گیریم که هر عنصر آن چند تا اتم دارد .

 

3- در فرمول زیر مشخص کنید از چه عناصری و از(KNO3) چه تعداد اتم ساخته شده است ؟

 

 ابتدا نتیجه می گیریم از سه عنصر ( پتاسیم – نیتروژن – اکسیژن )

ساخته شده است . همچنین نتیجه می گیریم  پتاسیم و نیتروژن هر کدام از یک اتم و فقط اکسیژن از سه اتم ساخته شده است .

4- برای تشکیل ملکول ها دو پیوند مهم وجود دارد ؟ نام ببرید ؟

1- پیوند کووالانسی  2- پیوند یونی ( الکترو الانسی )

5-منظور از پیوند کووالانسی چیست ؟

تعریف اول : نیروی بسیار قوی است که اتم ها را به هم متصل کرده و باعث بوجود آمدن مولکول های بزرگ های بزرگ و کوچک بسیاری می شود .

تعریف دوم : پیوند کووالانسی نوعی جاذبه ی قوی است اتم ها را در یک مولکول محکم در کنار هم قرار می دهند .

6- ترکیب مولکولی چیست ؟

به ماده ای که مولکول های آن دارای پیوند کووآلانسی باشند ، ترکیب ملکولی می گویند .

7- چند مثال برای ترکیب های مولکولی بنویسید ؟

1- تفلون 2- آمونیاک  3- اتانول 4- اتیلن گلیکول

8- پلیمر چیست ؟

به مولکول هایی که از تعداد زیادی اتم ( صدها و هزاران ) ساخته شده است پلیمر ( درشت مولکول ) می گویند .

9- تفلون از چه نوع عنصر و از چند عنصر ساخته شده است ؟

مولکول های تفلون از دو عنصر کربن و فلوئور ساخته شده است که به تعداد بسیار زیاد به هم متصل شده اند .

10- یون را تعریف کنید ؟

به ذراتی که تعداد الکترون های آن با تعداد پروتون هایش برابر نباشد یون می گویند .

11- انواع یون ها را نام ببرید ؟

1- یون مثبت 2- یون منفی

12- پیوند یونی را تعریف کنید ؟

هر گاه بین یون مثبت و منفی اتصال برقرار شود،به این نوع اتصال پیوند یونی می گویند .

13- اثر یون ها بر یکدیگر چگونه است ؟

یون های مثبت ومنفی بر یکدیگر نیروی جاذبه کششی وارد می کنند.

مثلا یون مثبت سدیم با یون منفی کلر بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند و نمک طعام را می سازند .

14- ترکیب یونی چیست ؟

به موادی که ذرات سازنده ی آن یون ها باشند ، ترکیب یونی  می گویند. مثل : نمک و بازها

15- یک ویژگی مهم ترکیبات یونی را بنویسید ؟

هر گاه یک ترکیب یونی در مایعی حل شود به آسانی می تواند رسانای جریان برق باشد . ( علت آن شکستن پیوند بین یون ها است که باعث می شود این ذرات در حلال به راحتی بخش می شوند).

16- خصوصیات اسید ها رابنویسید ؟

1- ترش مزه اند 2- با فلزات واکنش می دهند 3- با باز ها واکنش می دهند .

17- چند ماده اسیدی را نام ببرید ؟

HCl= اسید کلریدریک  = جوهر نمک

H2SO4 = اسید سولفوریک = جوهر گوگرد

HNO3 = اسید نیتریک  = جوهر شوره

آبلیمو – قرص ویتامین ث – آسپرین

18- خصوصیات باز ها را بنویسید ؟

1- موادی هستند تلخ مزه 2- با اسید ها واکنش می دهند 3- هر گاه به پوست دست مالیده شوند حالتی لغزنده و صابون مانند دارند .

19- چند باز را نام ببرید ؟

 مایع سفید کننده – پودر باز کننده ی لوله ی فاضلاب – جوش شیرین – مایع ای که از پوست پرتغال بیرون می آید .

20- الکترولیت چیست ؟

موادی که محلول آن ها جریان برق را از خود عبور می دهد .

مانند : محلول آب نمک ، محلول اسید ها ، محلول باز ها

21- غیرالکترولیت چیست ؟

موادی که محلول آن ها جریان برق را از خود عبور نمی دهد .

مانند : آب شکر ، آب قند ، الکل

22- شرط الکترولیت بودن چیست ؟

1- پیوند یونی   2- وجود حلال مناسب

23- شناساگر یا معرف چیست ؟

موادی رنگی هستند که برای شناسایی اسید ها و باز ها استفاده می شوند . مانند : کاغذ لیتموس ( تورنسل )

24- منظور از خنثی شدن اسیدوباز چیست ؟

هرگاه اسید وبازی با هم مخلوط شوند با هم واکنش می دهند و در این واکنش آب و نمک به وجود می آید که به آن خنثی شدن اسیدوباز می گویند.

 

فصل سوم

 

 

- بیشترین شواهد برای مطالعه ی تاریخچه ی زمین چیست ؟ لایه های رسوبی و فسیل ها

2- خصوصیات لایه های سنگ های رسوبی را بنویسید ؟ لایه ها موازی و دارای جنس های مختلف می باشد ، معمولا لایه های زیرین ، قدیمی تر از لایه های بالایی می باشد . با مقایسه ی لایه های قسمت های مختلف اطلاعات لازم به دست می آید.

3- فسیل چیست ؟ آثار به جای مانده ی جانداران گذشته بر روی سنگ ها می باشد.

4- چه عواملی مانع از ایجاد فسیل می شود ؟ جاندارانی که دارای اعضای نرم و فاقد اسکلت داخلی یا خارجی اند باعث مانع شدن از فسیل شدن می شود .

5- کدام اندام جانداران بیشتر فسیل می شود ؟ جاندارانی که دارای اعضای سخت مانند استخوان ، دندان ، صدف ، کیتین ، بافت چوبی اند.

6- کدام مکان ها برای فسیل شدن مناسب است ؟ دریا ها و دریاچه ها

7- به چه علت دریاها و دریاچه ها بهترین مکان برای فسیل شدن است ؟

زیرا در این مکان ها رسوب گذاری بسیار زیاد و شدید است و همچنین در این مناطق تعداد جانداران بسیار زیاد است .

8- در خشکی ها کدام مناطق برای فسیل شدن مناسب ترند ؟ یخچال ،غار ، طوفان های شن وماسه ، شیره گیاهی ، مواد نفتی و خاکستر های آتش فشانی  شرایط را به وجود می آورند .

9- کاربرد فسیل ها در چیست ؟ چگونگی تغییر و تحول جانداران گذشته و ترتیب پیدایش آنها ، تعیین قدمت لایه های رسوبی مجهول ، تعیین نوع آب و هوا یا نوع محیط زندگی جانداران ، تامین انرژی ( زغال سنگ و نفت )

10- نظریه لامارک چیست ؟ به عقیده لامارک ، صفات که به این ترتیب کسب می شوند ، قابل به ارث رسیدن نیز خواهند بود .

11- کدام دانشمند نظریه لامارک را رد کرد ؟ ویسمن

12- نظریه داروین در مورد چیست ؟ انتخاب طبیعی

13- منظور از انتخاب طبیعی چیست ؟ انتخاب طبیعی به این معناست که طبیعت در هر محیط ، سازگار تر را انتخاب می کند و آن هایی را که برای زیستن در آن محیط مناسب نیستند ، ازمیان می برد .

14- نظریه جهش از کیست ؟ دووریس

15- جهش را تعریف کنید ؟ صفاتی به طور ناگهانی در یک فرد ظاهر می شوند واین صفات قابل انتقال به نسل های بعدب نیز هستند .

16- چه موادی می تواند باعث ایجاد جهش در ( دی ان ای ) شوند ؟ مواد رادیواکتیو وبعضی از مواد شیمیایی و دارویی

17- وجود شباهت های فراوان در میان جانداران چیست ؟ حاکی از وابسته بودن آنها به همدیگر است .

فصل چهارم

 

1- نظریه وگنر در مورد جابجایی قاره ها بنویسید ؟ حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل بوده و خشکی یک تکه ای را می ساخته اند . این خشکی عظیم رفته رفته به دو خشکی بزرگ تقسیم شدو پس از میلیون ها سال هر یک از دو خشکی قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را به وجود آورده اند .

2- دلایل وگنر برای جابجایی قاره ها چه بود ؟ تشابه فسیل های دو قاره با هم ، تشابه برخی سنگ های قاره ها با هم ، تشابه شکل کناره های دو قاره با هم .

3- نظریه زمین ساخت ورقه ای را بنویسید ؟ بر اساس این نظریه، سنگ کره ی زمین یک تکه نیست ، بلکه از تعدادی ورقه های کوچک و بزرگ تشکل شده است .

4- انواع حرکت ورقه ها رابنویسید ؟ دور شونده ، نزدیک شونده ، لغزنده

5- عقیده دانشمندان در مورد علت خمیری بودن نرم کره چیست ؟ فشار و گرمای زیاد زیر سنگ کره

6- اختلاف دمای نرم کره باعث چه پدیده ای می شود ؟ باعث ایجاد جریان همرفتی ( حرکت سنگ کره روی آن ) می شود .

7- خصوصیات ورقه های دورشونده را بنویسید ؟ بیشتر محل هایی که ورقه ها از هم دور می شوند ، در اقیانوس ها قرار دارند . در این مناطق ، مواد مذاب از شکاف موجود در بین دو ورقه خارج شده ودر همان جا سخت می شوند و پوسته  جدیدی را به وجود می آورند . از این رو ، هر ساله چند سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود .

8- ورقه های نزدیک شونده به سه صورت است . نام ببرید ؟

برخورد دو ورقه ی قاره ای با هم  ، برخورد دو ورقه ی اقیانوسی با هم ، برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای .

9- خصوصیات برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای را بنویسید ؟ ایجاد گودال عمیق اقیانوسی در کناره ی قاره ، ایجاد کوه هایی بر روی پوسته ی قاره ای که دارای آتشفشان اند ، ایجاد زلزله های شدید

10- خصوصیات بر خورد دو ورقه ی اقیانوسی با هم را بنویسید ؟ ایجاد گودال عمیق اقیانوسی در محل بر خورد ، ایجاد جزایر اتشفشانی ( قوسی ) بر روی ورقه ی دورانده شده ، ایجاد زلزله ی شدید

11- خصوصیات بر خورد دو ورقه ی قاره ای را به هم بنویسید ؟ در این محل ها ورقه ای به زیر ورقه ی دیگر فرو نمی رود ، زیرا جرم  هر دو ، کم و مساوی است . نتیجه ی چنین بر خوردی ، ایجاد کوه و زلزله شدید است .

12- چرا دو ورقه ی قاره ای بر روی هم فرو نمی روند؟ چون جرم هر دو مساوی و کم است .

13- خصوصیات ورقه های لغزنده را بنویسید ؟ در این محل ها نه پوسته ی جدیدی به وجود می آید و نه ورقه ای تخریب می شود ، بلکه فقط ورقه از کنار هم عبور می کنند و باعث زلزله های شدید می شود .

        

فصل پنجم

 

1- خورشید چیست ؟ خورشید ستاره ای است که %73 حجم آن هیدروژن و %25 را هلیوم تشکیل داده است و %2 بقیه ی آن عناصر دیگر هستند .

2- لکه های خورشیدی چیست ؟ در سطح خورشید ، قسمت های سرد تر یهم وجود دارد که تیره رنگند و به نام لکه های خورشیدی معروف اند.

3- منشا گرمای خورشید چیست ؟ منشا گرمای خورشید ، واکنش های هسته ای است . در این واکنش ها هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود و گرمای فراوانی را حاصل می آورد .

4- سیارک چیست ؟ قطعات سنگی هستند که بین دو سیاره ی مریخ و مشتری هستند و به دور خورشید در حال حرکتند .

5- شهاب چیست ؟ نوری بر اثر برخورد سنگ های آسمانی به اتمسفر زمین ایجاد می شود .

6- شهاب سنگ چیست ؟ قطعات سنگ های آسمانی که بتوانند از اتمسفر زمین وبر سطح زمین بیفتند را شهاب سنگ می گویند .

7- دنباله دار چیست ؟ این اجرام ، از جنس غبار و یخ اند و تا حدی به (( گلوله برف گل آلود )) شباهت دارند .

8- قمر چیست ؟ از اجزای دیگر منظومه ی شمسی قمر ها هستند که به دور سیارات می چرخند .

9- قمر زمین چه نام دارد ؟ ماه

10- دو سیاره را نام ببرید که قمر نداشته باشند ؟ عطارد و زهره

11-به چه علت ستاره ای در آسمان پر نور تر از ستاره ی دیگر دیده می شود ؟ 1- فاصله ستاره با زمین نزدیک تر است . 2- جرم ستاره بیشتر است .

12- چگونه دانشمندان می توانند دمای ستارگان را تشخیص دهند ؟ به کمک رنگ ستاره – اگر ستاره ای زرد رنگ باشد (( مثل خورشید )) دمای آن حدود 6000 درجه است ، اگر ستاره ای قرمز رنگ باشد سردتر است و حدود 3000 درجه گرما دارد ، اگر ستاره ای آبی باشد بسیار داغ است و حدود 20 تا 35 هزار درجه گرما دارد .

13- چگونه می توان ترکیب ستارگان را تشخیص داد ؟ به کمک نوار های تیره رنگی که در طیف نور ستاره وجود دارد.

14- فاصله ستارگان راچگونه محاسبه می کنند ؟ به روش مثلث بندی

15- صورت فلکی چیست ؟ به مجموعه ای از ستارگان که از وصل کردن فرضی آنها به هم شکل های ویژه ای به وجود می آید . صورت فلکی می گویند که معروف ترین آنها دب اکبر است .

16- پایین ترین ستاره قرار گرفته در صورت فلکی دب اکبر ستاره ی قطبی  است که در نیم کره ی شمالی همیشه رو به قطب شمال قرار گرفته است .

17- کهکشان چیست ؟ به مجموعه ای از ستارگان که به دور یک مرکز می چرخند ( منظومه شمسی در کهکشان راه شیری قرار گرفته اند ).  

18- سیارک ها بیشتر از جنس آهنی ( فلز ) یا سیلیکاتی ( سنگ ) اند.

19- دوام لکه های روی خرشید چند روز تا چند ماه است .

20- مشاهده ی اتمسفر خورشید زمانی ممکن است که خورشید گرفتگی کامل اتفاق بیفتد.

21- خورشید از 80 درصد هیدروژن و 15 درصد هلیم و 5 درصد بقیه ی آن شامل گاز هایی چون اکسیژن ، نیتروژن ، کربن ، و مواد سنگین تری چون سیلیسیم ، آلومینیم ، آهن ، منیزیم و کلسیم تشکیل شده است .

21- همیشه مسیر حرکت دم ، دنباله دار ها مخالف جهت خورشید است .

22- برای تجزیه نور ستاره باید از دستگاهی به نام طیف نگار استفاده کرد .

23- امروزه ، 88 صورت فلکی در آسمان وجود دارد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۶ساعت 22:21  توسط عبدالرزاق اسدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ با مدیریت عبدالرزاق اسدی در خدمت تمام عزیزان علاقه مند به آموزش علوم فیزیک و دروس آزمایشگاهی می باشد

پیوندهای روزانه
سوالات درس علوم تجربی کلاس های اول و دوم
بارم بندی دروس راهنمایی تحصیلی
سوالات نهایی علوم تجربی سراسر کشور
مصیب
همه چیز در مورد شیمی
سایت دانشگاه آزاد مشهد در مورد شیمی
سوالات نهایی انشا فارسی سراسر کشور
سوالات نهایی املا سراسر کشور
سوالات نهایی تاریخ سراسر کشور
سوالات نهایی تعیمات اجتماعی سراسر کشور
سوالات نهایی تعلیمات دینی سراسر کشور
سوالات نهایی قران سراسر کشور
سوالات نهایی حرفه وفن سراسر کشور
سوالات نهایی جغرافی سراسر کشور
سوالات نهایی عربی سراسر کشور
سوالات نهایی آمادگی دفاعی سراسر کشور
سوالات نهایی ریاضی سراسر کشور
سوالات نهایی زبان انگلیسی
فیزیک
گروه علوم تجربی کلات
علوم تجربی
بیژن
مذهب
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته سوم فروردین ۱۳۸۸
هفته سوم اسفند ۱۳۸۶
هفته چهارم دی ۱۳۸۶
پیوندها
طراحي وبلاگ
وبلاگ دبیر علوم تجربی
فانوسک خاموش
تصاوير زيبا از ماهي ها
تصاوير زيبا از حشرات
آناتومي انسان
سايت علمي و به در خور
فرهاد- دبير علوم تجربي
امپياد علوم تجربي سال اول راهنمايي
امپياد علوم تجربي سال دوم راهنمايي
امپياد علوم تجربي سال سوم راهنمايي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM